Logopedie Purmerend

BETALINGSVOORWAARDEN


Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 18 december 2007 onder aktenummer 159/2000.

1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of client, zijn terstond - zonder korting - opeisbaar.

2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de NZa bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/client zelf.

3. Indien de patiënt of client aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of client dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.

4. Indien de patiënt, client of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of client in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of client. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.

5. De patiënt, client of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, client of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.

6. Indien door de patiënt of client een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel eengetekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.

7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, client of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.

8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 25,00 (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.

10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht18-12-2007 Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.